Özgörev ve Özgörüş

Özgörevimiz
 

- Çeviri dünyasındaki tüm yenilikleri izlemek; çeviri bellek araçlarını kullanarak çokdilli terminoloji bankaları oluşturmak; çağdaş yazılım ve donanımlarla desteklenmiş sağlam bir alt yapı kurmak; çeviriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınlardan haberdar olmak; çevirinin/çeviribilimin disiplinlerarası ve kültürlerarası doğasına dikkat çekmek; öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmek ve onlara kuram, uygulama ve etik temelli bir çeviri eğitimi sunmak; Türkçe ve Fransızca'ya ilişkin ileri düzeyde bir dil edinci ve edimi geliştirmiş yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmek; öğrencilerimizin Fransızca dışında en az bir yabancı dil daha öğrenmelerini sağlamak (İngilizce, İtalyanca, İspanyolca vd.).

- Çevirmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak; çevirmenler ve çevirmenlik mesleği hakkında toplumu bilinçlendirmek.

- Uluslararası hakemli bir çeviribilim dergisi çıkarmak; Bölümümüz'de yapılmış lisans ve yüksek lisans tezlerini yayınlamak.

- Terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında kaliteli bir eğitim vermek amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar, yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ile doğrudan iletişim ve işbirliği içinde olmak.

- Öğretim elemanlarımızın kişisel gelişimlerine destek vermek; Fransızca çeviri(bilim) dergilerinin YÖK ve ADEK listelerine dahil edilmesine yönelik Akademik yükseltme ölçütlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak.
 

Özgörüşümüz
 

- Çeviribilim alanında çağdaş teknoloji üzerine yapılandırılmış kaliteli bir eğitim sunmak.

- Öğrencilerimizi terimbilim, sözlükbilim, teknik çeviri, bilgisayar destekli çeviri, çokdilli proje yöneticiliği, yerelleştirme, edebiyat çevirisi ve eleştirisi alanlarında yetiştirmek.

- Reel sektörün (şu anki ve gelecekteki) gereksinimlerine yanıt vermek.

- Her alanda mükemmellik ilkesini benimseyerek dünyaca tanınan bir çeviri (bilim) merkezi haline gelmek.